بخشی از پروژه های خانه هوشمند اجرا شده توسط کوباکو

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه خانه هوشمند ساختمان مهندس طهرانی

تهران - تهرانپارس

پروژه هوشمند سازی ساختمان جناب نقوی

تهران - سهروردی

نما-ساختمان-هوشمند-آقای-سرخوش

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای سرخوش

البرز - مهرشهر

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای مراد آبادی

تهران - جنت آباد

نما-ساختمان-هوشمند-آقای-نصیرایی

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای نصیرایی

تهران - فرمانیه

نما-ساختمان-هوشمند-آقای-بهرامی

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای بهرامی

تهران - فرجام

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای قدیم

تهران - پرند

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای محمدی

مازنداران - متل قو

نما-ساختمان-هوشمند-آقای-اوتادی

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای اوتادی

تهران - مرزداران

نماداخلی-ساختمان-هوشمند

پروژه هوشمند سازی ساختمان جناب ذاکری

تهران - پرستار

مهندس شاه میری

تهران - هفت حوض

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای خانلو

دماوند -