بخشی از پروژه های خانه هوشمند اجرا شده توسط کوباکو

پروژه آقای مهندس صحافی پور

-

پروژه جناب آقای ترکان

-

پروژه آقای مهندس روزبه

شاهین شهر - خیابان فردوسی

پروژه جناب آقای مهندس پوری رحیم

- خیابان علامه امینی

پروژه-مسکونی-جناب-آقای-مهندس-استکی

پروژه آقای مهندس استکی

-

پروژه جناب آقای مهندس روزبه

شاهین شهر - خیابان مخابرات

پروژه آقای آقایی

-

پروژه جناب آقای فرجی

شاهین شهر - خیابان رازی

پروژه جناب آقای معینی

اصفهان - خیابان میرزا طاهر

پروژه جناب آقای مهندس مجیدی نسب

-

پروژه-مسکونی-جناب-آقای-مهندس-خطیب

پروژه جناب آقای مهندس خطیب

شاهین شهر - خیابان سروستان

پروژه جناب آقای مهندس گرک یراق

اصفهان - خیابان سیدعلیخان

. . . . 1 2 3 4 5 . . . .