بخشی از پروژه های خانه هوشمند اجرا شده توسط کوباکو

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه هوشمند سازی آقای حمید توکلی

اصفهان -

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای مراد آبادی

تهران - جنت آباد

نما-ساختمان-هوشمند-آقای-نصیرایی

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای نصیرایی

تهران - فرمانیه

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه هوشمند سازی آقای مظاهری

تهران - ازگل

نما-ساختمان-هوشمند-آقای-بهرامی

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای بهرامی

تهران - فرجام

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای قدیم

تهران - پرند

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای محمدی

مازنداران - متل قو

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای بنکدار

اصفهان -

نما-ساختمان-هوشمند-آقای-اوتادی

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای اوتادی

تهران - مرزداران

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه خانه هوشمند ساختمان مهندس محمدخانی

تهران - جلفا

نماداخلی-ساختمان-هوشمند

پروژه هوشمند سازی ساختمان جناب ذاکری

تهران - پرستار

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای رهنما

البرز -