بخشی از پروژه های خانه هوشمند اجرا شده توسط کوباکو

پروژه-هوشمند-سازی-ساختمان-25

پروژه مسکونی جناب آقای: مهندس دولتشاه

شاهین شهر - خیابان فردوسی

پزوژه-هوشمند-سازی-ساختمان23

پروژه مسکونی جناب آقای مهندس یزدی

- خیابان مهرآباد

. . . . 1 2 3 4 5 . . . .