بخشی از پروژه های خانه هوشمند اجرا شده توسط کوباکو

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای مهندس قانع

-

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای احمدی

- خیابان آل محمد

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای معمار

-

پروژه خانه هوشمند ساختمان مهندس شهسوارزاده و مهندس فاضل

-

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای نقیه (پنت هاس)

-

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای مهندس دولتشاه

شاهین شهر - خیابان فردوسی

پروژه هوشمندسازی ساختمان آقای دریابیگی

اصفهان - خیابان آمادگاه

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای مهندس علیزاده

-

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای بسحاقی

اصفهان - کوی امام جعفر صادق

پروژه-هوشمندسازی-37

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای حامد میرزا

-

پروژه-هوشمند-سازی-ساختمان-22

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای قاضی عسگر (بازسازی)

اصفهان - خیابان کوالالامپور

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای مهندس زمانی

شاهین شهر - خیابان عطار