بخشی از پروژه های خانه هوشمند اجرا شده توسط کوباکو

پروژه-هوشمند-ساری-32

پروژه هوشمند سازی شرکت انبوه سازی سازه پویان

اصفهان - خانه اصفهان، خیابان نوبهار

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای مهندس میرزا

-

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای شاملو

-

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای براتیان

-

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای مزروعی

-

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای بروجنی

اصفهان - خیابان ابوذر

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای مهندس قاسمی

-

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای ابوطالبی

-

پروژه-هوشمند-سازی-ساختمان36

پروژه هوشمندسازی ساختمان آقای دکتر حبیبی (شرکت درسا)

اصفهان - اتوبان خیام، ابتدای دسترسی محلی ناژوان

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای تمدن

-

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای مهندس بارسقیان

اصفهان - خیابان نظر غربی

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای دکتر احمدی(مطب)

-