بخشی از پروژه های خانه هوشمند اجرا شده توسط کوباکو

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه خانه هوشمند ساختمان مهندس شاهرخ

تهران - پاسداران

پروژه هوشمندسازی ساختمان مهندس صحافی پور

-

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای ترکان

-

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای مهندس روزبه

شاهین شهر - خیابان فردوسی

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای پوری رحیم

- خیابان علامه امینی

پروژه-مسکونی-جناب-آقای-مهندس-استکی

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای استکی

-

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای مهندس روزبه

شاهین شهر - خیابان مخابرات

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای آقایی

-

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای فرجی

شاهین شهر - خیابان رازی

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای معینی

اصفهان - خیابان میرزا طاهر

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای مجیدی نسب

-

پروژه-مسکونی-جناب-آقای-مهندس-خطیب

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای مهندس خطیب

شاهین شهر - خیابان سروستان