بخشی از پروژه های خانه هوشمند اجرا شده توسط کوباکو

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای تمدن

-

پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای مهندس بارسقیان

اصفهان - خیابان نظر غربی

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای دکتر احمدی(مطب)

-

پروژه-هوشمند-سازی-ساختمان-25

پروژه هوشمند سازی آقای دولتشاه

شاهین شهر - خیابان فردوسی

پزوژه-هوشمند-سازی-ساختمان23

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای مهندس یزدی

- خیابان مهرآباد

نما-ساختمان-هوشمند

پروژه خانه هوشمند ساختمان مهندس شاهرخ

تهران - پاسداران